• Søg steder

Handelsbetingelser

Ansvar og brug

Almindelige betingelser for brug af tjenester ejet af FixAutoNu.

Nedenfor kan du læse de almindelige betingelser for brug af FixAutoNu’s (FixAutoNu) hjemmesider og tjenester, der er gældende for enhver brug af FixAutoNu`s tjenester.

1.Accept af de almindelige betingelser
anvendelse og brug af FixAutoNu`s online tjenester er ensbetydende med accept af nedenstående almindelige betingelser.

1.1 Indgåelse af aftale

For at blive listet på fixauto.nu er det nødvendigt, at du registrerer dig/dit firma forud. Registrering er gratis. Hvis du derefter opretter dit sted, bliver der automatisk sendt meddelelsen til fixauto.nu . Oprettelsen venter på godkendelsen af fixauto.nu.

1.2 Varighed

Aftalen er løbende indtil denne opsiges. Aftalen kan til enhver tid opsiges, dette gøres ved at sende en email til info@fixauto.nu. Aftalen tegnes altid for ét sted. Har du flere steder, skal der tegnes aftale for hver et sted.

2.1 Information på FixAutoNu’s tjenester m.v.
Information på FixAutoNu’s tjenester gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. FixAutoNu er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenester. Ved kommunikation mellem FixAutoNu og brugerne uden brug af digitale signaturer, er FixAutoNu uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller (såfremt) uvedkommende opnår adgang hertil.

Information på FixAutoNus tjenester gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. FixAutoNu er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenester. Ved kommunikation mellem FixAutoNu og brugerne uden brug af digitale signaturer, er FixAutoNu uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller (såfremt) uvedkommende opnår adgang hertil.

2.1.1 Dataindsamling
FixAutoNu indhenter kontaktoplysninger (navn, adresse og telefonnummer) fra forskellige teleoperatører. Ved selvbetjening kan FixAutoNu`s brugere ændre eller fjerne kontaktoplysninger.

Brugeres ændring af eksisterende kontaktoplysninger eller angivelse af tillægsoplysninger er underlagt vilkår for tillægsoplysninger.
Brugeren accepterer, at alle oplysninger og andet indhold, der stilles til rådighed af brugeren alene er brugerens ansvar.

Såfremt en bruger af tjenesten mener at kontaktoplysning eller tillægsoplysning forekommer krænkende eller på anden måde uegnet, kan FixAutoNu kontaktes. Det er dog kun FixAutoNu, som endeligt beslutter, hvilke publicerede oplysninger, der skal fjernes fra tjenesten.

2.1.2 Behandling af personlige oplysninger
Du opfordres til at gennemlæse FixAutoNu’s retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger og privatlivets fred forud for anvendelsen af FixAutoNus tjenester.

2.2 Links
Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for FixAutoNu for indholdet af den side, der linkes til.

2.3 Erstatningsansvar
FixAutoNu kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af FixAutoNu`s hjemmesider eller de dertil knyttede tjenester, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

Brugeren accepterer at skadesløsholde FixAutoNu for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af FixAutoNu`s hjemmesider og tjenester.

3.Rettigheder til hjemmesiderne
Alle navne, logoer og varemærker på FixAutoNu’s tjenester tilhører FixAutoNu eller FixAutoNu’s associerede selskaber eller samarbejdspartnere, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra FixAutoNu.

Indholdet på tjenesterne såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler, software, mv. tilhører enten FixAutoNu eller FixAutoNu`s samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning.

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af FixAutoNu`s tjenester eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

4.Bidrag fra brugere
Alt materiale, information eller anden form for kommunikation som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af FixAutoNu’s tjenester, vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt og berettiger ikke afsenderen til royalties. FixAutoNu kan frit anvende sådant modtaget materiale, information m.v., herunder i form af meddelelse af licenser på udnyttelsen heraf.

FixAutoNu har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andet indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.
Brugeren garanterer at have alle nødvendige rettigheder og/eller samtykker, der måtte være nødvendige for FixAutoNu`s brug af alt materiale, information eller anden form for kommunikation som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af FixAutoNu’s tjenester.

5.Brugernavn og kodeord
Brugeren har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og kodeord fortroligt og må således ikke udlevere det til andre. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter, som udføres under brugerens brugernavn og kodeord. Brugeren er desuden forpligtet til at informere FixAutoNu, uden ugrundet ophold, om eventuel uautoriseret brug af brugernavn og kodeord.

6.Overdragelse
FixAutoNu har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren.

7.Andet
FixAutoNu forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på tjenesterne, samt at nedlægge hjemmesiden og tjenesterne, herunder eventuelle e-mailkonti. og tjenester, eller såfremt dette er nødvendigt for at beskytte FixAutoNu eller andre brugere mod tab.

Såfremt brugeren kommer i besiddelse af oplysninger eller anden information om FixAutoNu eller FixAutoNu’s hjemmesider eller tjenester, som ikke er tiltænkt brugeren i forbindelse med anvendelsen af FixAutoNu’s hjemmesider og tjenester, er brugeren forpligtet til straks at slette de pågældende informationer, og til uden ugrundet ophold, at give FixAutoNu besked herom. Brugeren må under ingen omstændigheder kopiere eller videregive de pågældende informationer til tredjemand.

Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til FixAutoNu`s netværk, server, systemer eller lignende.

FixAutoNu har til enhver tid ret til at revidere disse almindelige betingelser.

Hvis nogen del af disse almindelige betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

8.Tvister
Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende almindelige betingelser, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København.